cnde
 • Da Zhang
 • Gao Lan
 • Stacey Dong
 • Kevin Frisch
 • Kinderchor
 • Hulusi Orchester
 • Erhu Art Truppe
 • Tai Chi Gruppe
 • Hüfttrommelteam Team
 • Traditionell Opern-Club
 • Der chinesische Kulturverein Jülich
 • 6. Fest der Kulturen 2019
 • 6.Fest der Kulturen
 • Kinderchor am 28.09.2019
 • Hulusi Flotenchor am 28.09.2019
 • Chinesische Modenschau am 28.09.2019
 • Kniegeigen-Ensemble am 28.09.2019
 • Kniegeige am 28.09.2019
 • Chinesische Neujahrsparty am 19.01.2020
 • Tai-Chi am 28.09.2019
 • Wang Lipings Werkkonzert